Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme odborné studie a průzkumy.

Průzkumy, posudky, studie a měření:

Cílem těchto činností je shromáždění souboru informací, které jsou závazným podkladem při navrhování a projektování všech druhů staveb nebo mohou sloužit pro posouzení investičního záměru výstavby z hlediska budoucích vyvolaných investic.

Jedná se o:

·        zjištění polohopisných a výškopisných poměrů území pomocí geodetického zaměření (včetně vytyčení hranic)

·        zaměření stávajícího objektu v digitální podobě v případě rekonstrukcí

·        inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum podmínek staveniště jako hlavního vstupu pro posouzení stability základových poměrů a možností vsakování dešťových vod na pozemku

·        pasportizaci stávajících inženýrských sítí a objektů

·        radonový průzkum

·        statistický posudek v případě rekonstrukcí

·        hodnocení vlivu stavby na životní prostředí – proces E.I.A.

·        posudek tepelně-technických vlastností v případě rekonstrukcí nebo v rámci architektonické studie

·        hlukovou studii

·        studii osvětlení, oslunění a osvícení

·        dendrologický průzkum

·        rozptylovou studii